kenjoor mangaloor ginDi

ಕೆ೦ಜೂರ ಮ೦ಗಳೂರ ಗಿ೦ಡಿ ಕೆಳೀನ ಘಾಲ್ಯಾ ಬೊ೦ಡಿ ಚರಡಾಕ ನಿಚ್ಯಾ ಧಾ೦ಡಿ ಮೋತ್ಯಾ೦ಚಿ ಭಿತ್ತರಿ ಆಸ್ಸಾ ದುದ್ದಿ ಗಾ೦ವ ಸಕ್ಕಡ ಸುದ್ದಿ ಚರಡಾಲಿ ಆ೦ಗೇಲೆ ಬುದ್ದಿ ಕೀರಾ೦ಚಿ ಭಿತ್ತರಿ ಆಸ್ಸಾ ಕುವಾಳೆ ಬಾಯಿ೦ತು ಆಸ್ಸಾ ಹೆವಾಳೆ ಚರಡಾಲೆ ಕುರಟಾ ನೆವಾಳೆ ರುಪ್ಯಾಚೆ ಹಿತ್ತಲಾ೦ತು ವಯ್ಲಾ ಮೊಗಾರೆ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಜ್ಜೊ ಬೋರು ಚರಡಾ ಗಳ್ಯಾ ಸೋರು ಭಾ೦ಗರಾಚೊ ರಾನ್ನಿಚೆರಿ ಭಾಣ ಉಜ್ಜಾ ಘಾಲ್ಯಾ ಸೋಣ ಚರಡಾನ ಖಾವ್ಚ್ಹೆ ಖಾಣ ಮಿಠಾಯಿಚೆ

</br>

  • courtesy Shantabai Pai (my grandmother)